CLIENT DETAILS
Jiangxi Troila Data Technology Co., Ltd.
 
JIANGXI TROILA DATA TECHNOLOGY CO., LTD. ISSUED AWARDS
Data Center Name
Location
Awards
Troila Jiangxi Cloud Data Center
Fuzhou, China