CLIENT DETAILS
Nanjing Guangxin Energy Service Co., Ltd.
 
NANJING GUANGXIN ENERGY SERVICE CO., LTD. ISSUED AWARDS
Data Center Name
Location
Awards
Jinmao Green Nanjing IDC, Phase 1 Building #1
Nanjing, China