CLIENT DETAILS
China Mobile Communication Group Tianjin Branch
 
PROJECT DETAILS
China Mobile Beijing-Tianjin-Hebei (Tianjin) Xiqing Data Center, Building#1, Data Hall 203
Location:
Tianjin, China
AWARDS