Uptime Institute Awards

CLIENT DETAILS
Bahrain Telecommunications Company (BATELCO)
Bahrain Telecommunication Company BSC, trading name Batelco, is the principal telecommunications company in the Kingdom of Bahrain.
Website:
 
BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS COMPANY (BATELCO) ISSUED AWARDS
Data Center Name
Location
Awards
Batelco RJR Data Center
Ras Abu Jarjur, Bahrain
Batelco Hamala Data Center, DC.1
Hamala, Bahrain